Strona główna

Zbliża się ważne wyda­rze­nie w życiu Waszego dziecka, któ­rym jest dekla­ra­cja przy­na­leż­no­ści Maluszka do Wspól­noty Kościoła Chrześcijańskiego?

Rodzice, zarówno dziecka, jak i chrzestni, czują się wów­czas zagu­bieni.
To pierw­sza tak ważna cere­mo­nia dla Waszego dzi­dziu­sia i czę­sto nie wie­cie, jak się do niej przy­go­to­wać oraz jak zacho­wać się pod­czas jej trwa­nia.
Jako zespół sklepu inter­ne­to­wego dochrztu​.pl, zna­jąc Wasze roz­terki, bazu­jąc na wła­snych doświad­cze­niach oraz czer­piąc wie­dzę od spe­cja­li­stów w zakre­sie Chrztu Świę­tego, stwo­rzy­li­śmy Bazę wie­dzy o chrzcie.
W niniej­szym porad­niku chrztu, zawar­li­śmy infor­ma­cje, doty­czące histo­rii chrztu, zna­cze­nia wyboru imie­nia dla Maluszka oraz zna­cze­nia sakra­mentu Chrztu Świę­tego.
Poza tym, wska­za­li­śmy, kiedy i w jakich warun­kach naj­le­piej ochrzcić dziecko i jakie atry­buty powinno w cza­sie cere­mo­nii posia­dać (jak świeca do chrztu, stroik, szatka) .
Dodat­kowo, wycho­dząc naprze­ciw czę­sto zazna­cza­nym roz­ter­kom, doty­czą­cym ubioru dziecka pod­czas cere­mo­nii chrztu, okre­śli­li­śmy jakimi wytycz­nymi kie­ro­wać się przy zaku­pie ubra­nek, zarówno na chrzest dla chłopca, jak i do chrztu dla dziew­czynki.
Poru­szy­li­śmy także kwe­stię chrzest­nych — odno­sząc się do wyboru rodzi­ców chrzest­nych oraz pre­zen­tów, czy pamią­tek na chrzest, które suge­ru­jemy by poda­ro­wali solenizantowi.

Dowie­cie się tutaj także jak przy­go­to­wać przy­ję­cie z oka­zji Chrztu Waszego Maleń­stwa.
Mamy nadzieję, że Baza wie­dzy sklepu inter­ne­to­wego dochrztu​.pl dostar­czy Wam kom­plek­so­wej wie­dzy zwią­za­nej z zagad­nie­niem chrztu.